• Tamara Martinez Hoya

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Grupo Fifty Factory | 2017

 • Raquel Gallego

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Grupo Fifty Factory | 2017

 • Naiara Rey Conejero

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Grupo Fifty Factory | 2017

 • Mario Romero

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Grupo Fifty Factory | 2017

 • María Josefa Gonzalez Canto

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Fifty Factory | 2017

 • María Dulf

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Grupo Fifty Factory | 2017

 • Julián Domingo Moro Mc Gillion

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Grupo Fifty Factory | 2017

 • José Juan Breñosa

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Grupo Fifty Factory | 2017

 • Jesús Garcia

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Grupo Fifty Factory | 2017

 • Dolores Arquellada Galvan

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Grupo Fifty Factory | 2017